Thông báo: Máy Chủ Đế Vương - Open Beta 16/03/2019 - No Webshop - GHRS Thấp
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.